Dasar Pelindungan Data Peribadi

Tarikh Kuat Kuasa: 24hb November 2022

Dasar Perlindungan Data Peribadi ini (“Dasar Perlindungan Data Peribadi) menerangkan bagaimana Hanamaru Auto Trading (Malaysia) Sdn. Bhd. sekutu dan subsidiarinya (“Hanamaru”, “kami” atau kita”), akan menggunakan data peribadi anda dan Dasar Perlindungan Data Peribadi ini adalah terpakai ke atas semua pengguna yang mengguna, memuat turun, atau mengakses mana-mana bahagian pelantar “Hanamaru Auto Action” (“Pelantar”), tidak kira sama ada melalui laman-laman sesawang kami di www.hanamaruauction.my, www.hanamaru.my atau www.hanamaru870.jp (“Laman Sesawang”), ataupun apa-apa perkhidmatan dalam talian atau aktiviti-aktiviti yang kami miliki atau yang kami selenggara, merangkumi pendaftaran pelanggan dan ahli (“Ahli”) untuk lelong atas talian kenderaan Hanamaru, sama ada melalui mesyuarat bida atau lelong siaran langsung (“Lelong” atau “Lelong-Lelong”) dan kemudahan penyertaan Ahli dalam Lelong, dan juga segala produk-produk yang ditawar dari masa ke seamasa (secara kolektifnya “Perkhidmatan”). Bagi terma dan syarat yang mentadbir kegunaan Perkhidmatan kami, silalah melayar dan menghayati persetujuan laman web (“Site Agreement”).

Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, termasuklah dengan pendaftaran sebagai Ahli melalui proses pendaftaraan melalui laman sesawang kami dan membayar yuran keahlian (“Yuran Keahlian”) dan melalui penyertaan dalam sesuatu Lelong, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju dengan terma Dasar Perlindungan Data Peribadi ini. Jika anda tidak bersetuju memberi data peribadi yang perlu kepada kami, maka kami mungkin tidak berupaya memberi Perkhidmatan ini kepada anda atau membenarkan anda untuk permohonan atau penyediaan suatu akaun.

Kami berhak mengubah Dasar Perlindungan Data Peribadi ini dari semasa ke semasa. Anda dianggap telah bersetuju dan memberi persetujuan kepada segala perubahan kepada Dasar Perlindungan Data Peribadi ini jika anda terus menggunakan Perkhidmatan yang diberikan.

Jika kami membuat sebarang perubahan yang ketara, kami akan memberi notis kepada anda melalui e-mel (yang akan dihantar kepada alamat e-meil yang dinyatakan dalam akaun anda) atau melalui notis pada Perkhidmatan sebelum perubahan berkuatkuasa. Anda boleh merujuk kepada Tarikh Kuat Kuasa di atas.

Istilah data peribadi yang dipakai dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini akan membawa maksud seperti yang diberikannya di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709), melainkan jika konteks menyatakan sebaliknya. Setakat mana suatu terma atau syarat dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini mengubahsuaikan ata memodifikasikan suatu term dalam Site Agreement, maka terma dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi inilah yang terpakai.

Kami mungkin akan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber, termasuk daripada majikan anda atau sekutu majikan anda yang terserah hak, dan anda bersetuju dengan pengumpulan data peribadi anda untuk kategori-kategori yang dari anda atau mengenai anda seperti berikut:

  1. Maklumat pengenalan: seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, maklumat akaun, maklumat media sosial (termasuk nama akaun media sosial) nombor-nombor telefon dan apa-apa jua maklumat yang kami perlu secara munasabah untuk memudahkan proses-proses d bawah Perkhidmatan kami.
  2. Maklumat demografik: seperti maklumat kewarganegaraan, umur, tarikh lahir dan jantina.
  3. Maklumat lokasi: seperti maklumat berkaitan dengan negeri anda, daerah, mukim atau kawasan perumahan, dan jika anda bersetuju, maklumat lokasi yang lebih khusus yang boleh didapati melalui fungsi GPS di alat peranti mudah alih yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan ini.
  4. Maklamat komersial: umpamanya tarikh pengunaan akaun pertama anda, , kadar pengaksesan Laman Sesawang, kadar pengunaan Laman Sesawang, jumlah masa yang digguna semasa melayari Laman Sesawang, kadar pengunaan dan juga tawaran-tawaran yang dibuat dalam mana-mana Lelong, maklumat yang dikumpul melalui interaksi anda menerusi fungsi maklum balas induk atau fungsi aduan induk kami, dan maklumat berhubung dengan pengguna atau majikan yang merujukkan anda atau yang telah dirujuk oleh anda.
  5. Maklumat sektor perniagaan: seperti bidang-bidang perindustrian yang disertai oleh anda atau dalam mana anda diupah.
  6. Maklumat kewangan: umpamanya maklumat yang dikumpul dari anda sepertimana yang diperlukan untuk memproses Yuran Keahlian, bayaran untuk mana-mana Lelong yang Berjaya dan/atau rundingan harga, untuk memproses penebusan baucer tunai atau barangan promosi, atau sepertimana yang diberikan oleh anda bagi mentadbir kecimpungan anda dalam mana-mana Perkhidmatan, umpamanya maklumat perbankan, nombor kad pra-bayar atau pasca bayar anda atau nombor penentuan kad anda.
  7. Maklumat pengunaan internet anda, seperti aktiviti atas talian, pelayaran laman sesawang, sejarah carian, dan interaksi anda dengan laman-laman sesawang dan iklan, merangkumi maklumat kuki, tag piksel dan suar web.
  8. Inferens berkenaan dengan kecenderungan dan ciri-ciri lain: seperti penilaian kami berhubung dengan jenis-jenis produk atau perkhidmatan yang disukai atau tetapan Perkhidmatan yang diminati, merangkumi Lelong akan dating, kenderaan yang sedia ada dalam sesuatu Lelong, dan tawaran-tawaran khas berkaitan dengan Perkhidmatan yang kami menawar dari masa ke semasa.

Kami mungkin akan mengumpul data peribadi anda daripada pelbagai sumber, termasuklah:

   1. Daripada anda: Kami mengumpul maklumat yang anda memberi kepada kami. Sebagai contoh, apabila anda mewujudkan suatu akaun; apabila anda medaftar sebagai Ahli melalui Laman Sesawang, menyertai sesuatu Lelong, memberi maklum balas; mendaftar untuk memerima maklumat yang sedia ada dalam Perkhidmatan; atau apabila anda berinteraksi dengan kami tidak kira melalui apa jua cara. Kami akan mengumpul sebarang maklumat yang diberikan oleh anda secara sukarela, dan kami mungkin akan meminta maklumat yang tidak wajib untuk menyokong anda dalam penggunaan Perkhidmatan ini atau melalui fungsi-fungsi induk melalui Perkhidmatan kami. Jika anda menghantar e-mel kepada kami, kami akan mengumpul alamat e-mel dan isi kandung e-mel tersebut, termasuklah fail yang dilampirkan bersama e-mel tersebut dan segala maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan kepada kami.
   2. Daripada alat peranti anda: Apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, kami mungkin akan mengumpul maklumat tentang alat peranti yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan ini, termasuklah model perkakasan, sistem operasi dan versi, alamat Protokol Internet (“IP”), dan alat peranti pengesanan unik yang lain, maklumat rangkaian mudah alih, dan maklumat berkenaan dengan interaksi alat peranti dengan Perkhidmatan kami. Kami juga mengumpul maklumat berkenaan cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuklah waktu akses, jenis penyemak imbas, dan bahasa yang digunakan. Jenis data ini akan membolehkan kami untuk mengetahui jumlah individu yang telah menggunakan sebahagian daripada Perkhidmatan ini supaya kami boleh membuat analisa dan sebarang penambahbaikan jika perlu. Bagi mengumpul maklumat ini, kami menggunakan kuki dan penjejak laman sesawang, dan teknologi lain yang seumpamanya. Harap maklum bahawa Dasar Perlindung Data Peribadi ini tidak merangkumi pengunaan maklumat-maklumat seumpama ini oleh mana-mana pihak ketiga.
   3. Maklumat lokasi: Kami mungkin akan mengumpul maklumat yang pelbagai jenis berkenaan dengan lokasi anda, termasuklah maklumat am, seperti kota, mukim, negeri, daerah dan/atau poskod berhubung kait dengan alamat IP anda, dan jika perlu, maklumat lokasi yang lebih khusus yang boleh didapati melalui fungsi GPS di alat peranti mudah alih yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan ini. Kami mungkin akan menggunakan maklumat lokasi tersebut untuk menyesuaikan Perkhidmatan ini, termasuklah iklan yang dipamerkan kepada anda. Anda mungkin boleh menyah-aktifkan pengunaan maklumat lokasi anda melalui tetapan penyemak imbas anda.
   4. Jaringan media sosial dan pihak ketiga: Kami boleh memperoleh maklumat beruhubung dengan Perkhidmatan dan kegunaan Perkhidmatan oleh anda dari sumber pihak ketiga, umpamanya dari pemberi perkhidmatan kami, penyedia hos web, penganalisa maklumat, atau pengiklan. Anda boleh memberi kebenaran kepada kami untuk mengakses maklumat anda dari perkhidmatan yang diberi oleh pihak ketiga, umpamanya jaringan media sosial. Maklumat yang diperolehi dari pihak ketiga bergantung kepada tetapan Akaun atau tetapan privasi anda dengan pihak-pihak ketiga tersebut sejajar dengan dasar-dasar privasi mereka. Apabila anda mengakses Perkhidmatan kami melalui jaringan medial sosial dan pelantar pihak ketiga, anda dengan zahirnya membenarkan Hamanaru untuk mengambil, menyimpan dan mengguna maklumat tersebut dan isi kandung maklumat tersebut selari dengan Dasar Perlindungan Data Peribadi ini. Harap maklum bahawa apa-apa jua maklumat yang diberi kepada kami oleh pihak ketiga adalah tertakluk kepada dasar-dasar privasi pihak ketiga tersebut.

Kami mungkin akan menggunakan data yang dikumpul seperti yang dijelaskan di dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini untuk:

  1. Hal operasi, penyelenggaraan dan penambahbaikan Perkhidmatan dan program-program lain, ciri-ciri, dan fungsi yang berkaitan dengan Perkhidmatan ini;
  2. Memudahkan pendaftaran anda pada Laman Sesawang sebagai Ahli, merangkumi pemberian nombor ahli anda (“Nombor Ahli”), menyalurkan pendaftaran dan Nombor Ahli kepada anda, dan untuk mendaftar anda dalam mana-mana Lelong;
  3. Membolehkan anda untuk berinteraksi dengan dan untuk menikmati Hanamaru Auction;
  4. Membolehkan anda untuk membuat aduan, memberi maklum balas, memaklum kekhilafan atau laporan mengenai kegagalan perisian;
  5. Membekalkan anda degan iklan selari dengan minat anda, pemberitahuan tolak (push notifications) komunikasi, dan lain-lain barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan Perkhidmatan, merangkumi mana-mana yang berdasarkan geolokasi tepat anda;
  6. Mendedahkan data peribadi kepada perkhidmatan pesanan pihak ketiga bagi tujuan menghantar pesanan atau komunikasi lain;
  7. Mengesahkan penyertaan anda dalam mana-mana Lelong;
  8. Memudahkan dan memenuhi hasil daripada mana-mana Lelong
  9. Memproses bayaran Yuran Keahlian anda, atau untuk kenderaan yang ditawar di bawah Perkhidmatan atau apa-apa perkhidmatan sampingan berbayar atau barangan sampingan oleh Hanamaru;
  10. Memudahkan pindahmilik dokumen hakmilik;
  11. Menilai kelayakkan anda untuk promosi atau perkhidmatan tertentu yang mungkin menarik minat anda, dan untuk menilai tahap keberkesanan pengiklanan;
  12. Menganalisa ulasan atau menjawab persoalan anda;
  13. Membuat analisa dan kajian pelanggan;
  14. Berkomunikasi dengan anda dan memberi maklumat tambahan yang mungkin menarik minat anda tentang Hanamaru serta rakan-rakan perniagaan atau sekutu kami, kadang kala dengan menggabung maklumat anda dengan maklumat yang diperolehi dari sumber lain;
  15. Menghantar peringatan, notis teknikal, pengemas-kinian, pesanan keselamatan, pesanan pentadbiran dan sokongan, buletin perkhidmatan, pesanan pemasaran, dan maklumat yang diminta kepada kami, termasuk bagi pihak rakan-rakan perniagaan dan sekutu dami;
  16. Mentadbir soal-selidik kajian atau tinjauan dan aktiviti-aktiviti lain yang ditaja oleh kami atau rakan-rakan perniagaan atau sekutu kami;
  17. Mentadbir kegunaan seharian perniagaan kami, seperti pentadbiran Perkhidmatan, pengurusan isi kandung, pemenuhan, analisa, keselamatan, pengesanan dan pengelakkan penipuan/frod, menstabilisasi tahap perkhidmatan, dan pengkuatkuasaan tanggungjawab pelaporan korporat kami, atau Site Agreement kami, atau bagi tujuan pematuhan dengan undang-undang;
  18. Membenarkan anda untuk memohon pekerjaan;
  19. Mengesahkan segala permintaan anda yang dibuat menurut Dasar Perlindungan Data Peribadi ini; dan
  20. Menambahbaik maklumat-maklumat lain yang kami ada tentang anda bagi tujuan memahami anda dan mengesahkan minat anda.

Kami juga akan menggunakan maklumat yang dikumpul seperti yang dijelaskan di dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini dengan izin anda atau sebaliknya jika dibenarkan atau diperlukan oleh undang-undang.

Kalau anda mengguna mana-mana ciri Perkhidmatan untuk menghantar maklumat tentang Perkhidmatan kepada seseorang yang lain, termasuk seseorang Pengguna lain, kami juga akan mengumpul maklumat tentang seseorang tersebut setahap mana yang didedahkan oleh anda dan kami mungkin akan menghubungi mereka dengan mengguna maklumat yang kamu memberi kepada kami.

Kami mungkin akan berkongsi maklumat peribadi anda seperti berikut:

  1. Jika dikehendaki untuk mematuhi undang-udang atau kewajiban undang-undang, umpamanya bagi mematuhi perintah undang-undang dan permintaan kerajaan, atau sepertimana yang diperlukan untuk menyokong audit, pematuhan dan fungsi tadbir urus korporat;
  2. Dalam mematuhi sapina, atau proses undang-undang yang serupa dengannya, termasuklah perintah yang diberi oleh agensi perlaksanaan undang-undang, pengawal selia, dan mahkamah di Malaysia atau negara lain di mana kami beroperasi;
  3. Dengan penasihat profesional atau bertauliah kami, seperti peguambela atau peguamcara dan akauntan, bagi tujuan memperoleh nasihat profesional;
  4. Dengan penjual untuk melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan fungsi untuk kami, seperti simpanan data, pemenuhan pesanan, penghantaran e-mel, dan pengurusan kandungan digital. Kami mungkin akan berkongsi maklumat anda dengan penjual tersebut tertakluk kepada tanggungjawab kerahsiaan selari dengan Dasar Perlindungan Data Peribadi ini and dengan syarat pembekal perkhidmatan tersebut menggunakan maklumat anda bagi pihak kami atas arahan kami;
  5. Sekiranya kami melalui peralihan perniagaan seperti penggabungan, pemerolehan oleh syarikat lain, kebankrupan, mengubah struktur organisasi, atau penjualan semua atau sebahagian daripada aset-aset kami;
  6. Untuk mencegah penipuan atau aktiviti-aktiviti jenayah, dan untuk melindungi hak-hak kami, pengguna, dan rakan perniagaan kami, atau sebagai sebahagian daripada prosiding undang-undang yang mempengaruhi Hanamaru atau pertubuhan perbadanan yang bersekutu dengannya;
  7. Dengan para pengaudit kami bagi memastikan pematuhan anda atau pengguna, pembekal atau mana-mana pihak ketiga dengan mana-mana surat cara atau persetujuan;
  8. Bersama sekutu dan subsidiari kami yang hanya boleh menggunakan data peribadi tersebut bagi tujuan seperti yang dijelaskan di dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi ini;
  9. Jika maklumat telah terkumpul (aggregated), di nyah kemungkinannya untuk dikenal pasti (de-identified), di nyah namakan (anonymised) atau dengan apa jua cara supaya maklumat anda tidak boleh digguna untuk mengenalpasti anda secara peribadi; atau
  10. Melainkan dengan kebenaran anda.

Hanamaru telah melaksanakan suatu program maklumat keselamatan yang mengandungi kawalan pentadbiran, teknikal dan fizikal yang direka untuk melindungi data peribadi yang setaraf dengan Standard Perlindingan Data Peribadi 2015. Walaubagaimanapun, tidak wujud apa-apa cara penyebaran melalui Internet, atau cara penyimpanan elektronik, yang 100% tepat. Maka, kami tidak dapat menjamin keselamatan yang mutlak.

Justeru, anda dengan zahirnya mengizinkan data peribadi anda untuk disimpan dalam fasiliti-fasiliti yang selamat dalam penyimpanan awan (Cloud storage) dan mengakui bahawa data peribadi anda mungkin diproses, disimpan dan dianalisa di luar Malaysia.

Anda mempunyai beberapa hak ke atas data peribadi anda seperti berikut:

  1. Anda berhak untuk mengetahui dan untuk memohon maklumat berkenaan kategori-kategori dan jenis data peribadi yang kami telah mengumpul tentang anda dalam jangka masa dua belas (12) bulan terdahulu, dan berhak mengetahui tujuan pengumpulan maklumat tersebut, dan juga kategori-kategori pihak-pihak ketiga yang mana maklumat tersebut telah dikongsi;
  2. Anda berhak untuk membetulkan dan mengemaskinikan data peribadi anda;
  3. Anda berhak untuk meminta sesalinan data peribadi anda;
  4. Anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda untuk pemprosesan lanjut data peribadi;
  5. Anda mempunyai hak untuk meminta kepada kami untuk memberhentikan pemprosesan data peribadi jika proses tersebut akan menyebabkan kerosakan atau kesulitan;
  6. Anda mempunyai hak untuk meminta kami untuk memberhentikan pemproses data peribadi untuk tujuan pemasaran langsung.

Sila hubungi kami jika terdapat sebarang persoalan atau komen tentang amalan privasi yang digunakan oleh kami atau Dasar Perlindungan Data Peribadi ini. Anda boleh menghubungi kami atas talian di info@hanamaru.my.

Anda juga boleh menghantar surat ke alamat surat-menyurat kami seperti berikut:

K-3A-02, Solaris Mont Kiara,
2, Jalan Solaris,
Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Personal Data Protection Policy

Tarikh Kuat Kuasa: 24hb November 2022

This Personal Data Protection Policy (“Personal Data Protection Policy”) explains how Hanamaru Auto Trading (Malaysia) Sdn. Bhd., its affiliates, and its subsidiaries (“Hanamaru”, “we, “us or “our) use your personal data and this Personal Data Protection Policy applies to anyone who downloads, uses, installs or accesses any part of the “Hanamaru Auto Auction” platform (“Platform”), whether or not through the websites maintained at www.hanamaruauction.my, www.hanamaru.my or www.hanamaru870.jp (“Website”) or through any authorised partner website or application, or any other online service(s) or any of our described activities that we own or control, including the registration of customers and members (“Member(s)”) for the Hanamaru online vehicle auction, whether bid meeting or live auction (“Auctions”; each an “Auction”) and facilitating the participation by members in the Auctions, and all associated products and features that we may offer from time to time o the Website or otherwise (collectively, the “Services”). For terms that govern the use of the Services, please review the Site Agreement.

By using the Services, including by registration as a Member through the registration process through the Website and paying and relevant membership fee (“Membership Fee”) and by participating in an Auction, you acknowledge that you have read and agreed to the terms of this Personal Data Protection Policy. If you choose not to provide the necessary personal data to us, we may not be able to provide you with the Services or allow you to set up an account.

We may modify this Personal Data Protection Policy at any time. You are deemed to agree and consent to any changes in this Personal Data Protection Policy by way of your continued use of the Services.

If we make any material changes, we will notify you by email (sent to the email address specified in your account) or by means of notice on the Services prior to the change becoming effective. You can determine when this Personal Data Protection Policy was last revised by referring to the Effective Date above.

Personal data, as used in this Personal Data Protection Policy, shall have the definition ascribed to it under the Personal Data Protection Act 2010 (Act 709). Defined terms shall have the meaning ascribed to them in the Site Agreement unless the context otherwise admits. To the extent that this Personal Data Protection Policy varies or modifies any provision of the Site Agreement, the term in the Personal Data Protection Policy prevails.

We may collect from a variety of sources, including your employer or authorised affiliates of your employer, and you hereby consent to such collection of, the following categories of personal data from and about you:

  1. Identifiers: such as your name, NRIC number, postal address, email address, account information, social media account handle(s), telephone numbers and any other information reasonably required to facilitate any process under the Services.
  2. Demographic information: such as your age, birthdate, and gender.
  3. Location information: such as information related to your state, district, city, or neighbourhood, and, where necessary, more specific location information that is provided through the GPS functionality on mobile devices used to access the Services.
  4. Commercial information: such as date of your first use of your account, frequency of access to the Website, frequency of use of the Website, frequency and bid amounts for any Auctions, browsing time on the Website, information collected through your interactions with our native feedback or complaint functionalities, and information about users who refer you or whom you have referred.
  5. Business Sectors: such as the industry or industries that you trade, participate, are employed or otherwise have an interest in.
  6. Financial information: such as information collected from you as needed to process payments for Membership Fees, payments for any successful Hanamaru Auction bid and/or price negotiation, process redemption of cash vouchers or other promotional items, process forms for Account creation, user onboarding, or as provided by you to administer your participation in any Services, such as your payment card number, expiration date, and card verification number.
  7. Internet and network activity information: such as information about your browsing behaviour, search history, and interactions with websites and advertisements, including data from cookies, pixel tags, and web beacons.
  8. Inferences regarding preferences and other characteristics: such as our assessment of the types of products or services you may have an interest in, including any upcoming Auctions, vehicle types available at Auction, and special offers related to the Services that we may offer from time to time.

We may collect personal data about you from a variety of sources, including:

  1. From you: We collect information that you submit to us. For example, when you create an account, register as a Member through the Website, participate in an Auction, submit feedback, register to receive information available through the Services, or interact with us in other ways. We will collect any information you voluntarily provide, and we may also request optional information to support your use of the Services. We also collect any information that you voluntarily enter into any of the available native functionalities within the Services. If you send an e-mail to us, we will collect your e-mail address and the full content of your e-mail, including attached files and other information you choose to provide to us.
  2. From your device: When you use the Services, we may collect information about the devices you use to access the Services, including hardware model, operating system and version, Internet Protocol (“IP”) address, and other unique device identifiers, mobile network information, and information about the device’s interaction with our Services. We also collect information about how you use our Services, including your access times, browser types, and language. This type of data enables us to understand how often individuals use parts of the Services so we can analyse and improve it. To collect this information, we use cookies and web beacons, and other similar technologies. Note that this Personal Data Protection Policy does not cover the use of such information by third parties.
  3. Location information: We may collect different types of information about your location, including general information, such as the city, state, district and/or post code associated with your IP address, and, where necessary, more specific location information that is provided through the GPS functionality on mobile devices used to access the Services. We may use such location information to customise the Services, including advertising, that is presented to you. You may be able to disallow our use of certain location data through your device or browser settings.
  4. Social media networks and other third parties: We may obtain information about you or your use of the Services from third party sources, such as our vendors, web-hosting providers, analytics providers, or advertisers. You may give us permission to access your information from services offered by third parties, including social media networks. The information we obtain from third party services depends on your account/privacy settings with those third parties and the third parties’ privacy policies. When you access the Services through social media networks and other third-party platforms, you are authorising Hanamaru to collect, store, and use such information and content in accordance with this Personal Data Protection Policy. Please keep in mind that any information provided to us by a third party may also be subject to that third party’s privacy policy.

We may use information collected as described in this Personal Data Protection Policy to:

  1. Operate, maintain, and improve the Services and other features, and functionalities related to the Services;
  2. Facilitate registration on the Website as a Member, including to designate your Member identification (“Member ID”), communicating your registration and Member ID to you, and registering you into any Auction;
  3. Enable you to interact with and to obtain the benefit of the Hanamaru Auction;
  4. Allow you to make a complaint, submit feedback, submit error, crash or bug reports;
  5. Provide you with interest-based advertisements, push notifications, communications, and other goods and services related to the Services, including based on your precise geolocation;
  6. Disclose the personal data to third-party messaging services to send out alerts or other communications;
  7. Verify your participation in any Auction;
  8. Facilitate and fulfil the results of any Auction;
  9. Process payment for any Membership Fees, any vehicle offered under the Services or any other ancillary paid service or product offered by Hanamaru;
  10. Facilitate any transfer of title;
  11. Evaluate your eligibility for certain types of promotions or services that may be of interest to you, and analyse advertising effectiveness;
  12. Evaluate your reviews and answer your questions;
  13. Perform analytics and conduct customer research;
  14. Communicate and provide additional information that may be of interest to you about Hanamaru and our business partners, sometimes by combining your information with information we obtain from other sources;
  15. Send you reminders, technical notices, updates, security alerts, support and administrative messages, service bulletins, marketing messages, and requested information, including on behalf of our business partners;
  16. Administer surveys or other activities or events sponsored by us or our business partners;
  17. Manage our everyday business needs, such as administration of the Services, content management, fulfilment, analytics, security, fraud detection and prevention, service stability and performance, and enforcement of our corporate reporting obligations, or our Site Agreement, or to comply with the law;
  18. Allow you to apply for a job;
  19. Verify your requests made pursuant to this Personal Data Protection Policy; and
  20. Enhance other information we have about you to help us better understand you and determine your interests.

We also may use information collected as described in this Personal Data Protection Policy with your consent or as otherwise required or permitted by law.

If you use any features on the Services to send information about the Services to another person, including another user, we will also collect the personal data of that other person to the extent disclosed by you and may contact them using the information you provided us.

We may share your personal data as follows:

  1. As required to comply with the law or legal obligations, such as to comply with legal orders and government requests, or as needed to support auditing, compliance, and corporate governance functions;
  2. In response to a subpoena, or similar legal process, including to law enforcement agencies, regulators, and courts in Malaysia and other countries where we operate;
  3. With our professional advisers, such as our lawyers and accountants, with a view to obtain professional advice;
  4. With our vendors who perform a variety of services and functions for us, such as data storage, order fulfilment, transmitting emails, and managing digital content. We may share your information with such vendors subject to confidentiality obligations consistent with this Personal Data Protection Policy and on the condition that the service providers use your information only on our behalf and pursuant to our instructions;
  5. In the event we go through a business transition such as a merger, acquisition by another company, bankruptcy, reorganisation, or sale of all or a portion of our assets;
  6. To combat fraud or criminal activity, and to protect our rights, users and business partners, or as part of legal proceedings affecting Hanamaru or its related corporations;
  7. With our auditors to ensure the compliance of our users, suppliers or any other third party with any instrument or agreement;
  8. With our affiliates and subsidiaries who may only use the personal data for the purposes described in this Personal Data Protection Policy;
  9. If the information has been aggregated, de-identified, anonymised or otherwise does not identify you personally; or
  10. Otherwise with your consent.

Hanamaru has implemented an information security program that contains administrative, technical, and physical controls that are designed to reasonably safeguard personal data that is compliant with the Personal Data Protection Standard 2015. However, no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee its absolute security.

Pursuant to this, you hereby consent to your personal data being stored in secure facilities on the Cloud and acknowledge that your personal data may be processed, stored and analysed outside of Malaysia.

You have certain rights with regard to your personal data:

  1. You have the right to know and request information about the categories and specific personal data we have collected about you within the last twelve (12) months, as well as the purpose for collecting such information, and the categories of third parties with whom we share such information;
  2. You have the right to correct or update your personal data;
  3. You have the right to request a copy of your personal data;
  4. You have the right to withdraw consent for further processing of your personal data;
  5. You have the right to request for us to cease processing your personal data if such processing is likely to cause damage or distress; and
  6. You have the right to request for us to cease processing your personal data for the purposes of direct marketing.

Please contact us if you have any questions or comments about our privacy practices or this Personal Data Protection Policy. You can reach us online at info@hanamaru.my.

You can reach us via postal mail at the following address:

K-3A-02, Solaris Mont Kiara,
2, Jalan Solaris,
Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur,
Malaysia.